Assortiment-online.nlAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Assortiment-online.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Assortiment-online.nl ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Assortiment-online.nl en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Assortiment-online.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Assortiment-online.nl uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

 • Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Assortiment-online.nl: is de handelsnaam van het bedrijf More-Office, gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28084551. Onder de naam Assortiment-online.nl worden de Diensten aangeboden.
 • Assortiment-online.nl Website: de website van Assortiment-online.nl, bereikbaar via het domein www.assortiment-online.nl.
 • Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een contract van 12 of 24 maanden).
 • Account: het gebruiksrecht van (een deel van) de datapool via een inlog of een API waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan ophalen, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
 • Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Assortiment-online.nl een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Assortiment-online.nl daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtverkrijgende(n).
 • Diensten: de producten en/of diensten die Assortiment-online.nl aan of voor Opdrachtgever zal uitvoeren en (door)leveren krachtens een Overeenkomst.
 • Materialen: alle content, teksten, linken, afbeelding, (web)applicaties, software, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Assortiment-online.nl en Opdrachtgever op grond waarvan Assortiment-online.nl Diensten levert aan of voor Opdrachtgever.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Contractsluiting
  • Opdrachtgever kan de Diensten direct vanaf de Assortiment-online.nl Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Assortiment-online.nl met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Opdrachtgever kan de Diensten ook aanvragen door een aanvraagformulier, dat van de Assortiment-online.nl Website te downloaden is, in te vullen. Deze aanvraag is bindend. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van het bericht van Assortiment-online.nl met de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Opdrachtgever kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.
  • Gesloten Overeenkomsten zijn definitief. Assortiment-online.nl sluit geen Overeenkomsten met consumenten.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Assortiment-online.nl deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
  • Assortiment-online.nl zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren om toegang door Opdrachtgever van opgeslagen gegevens te realiseren. Assortiment-online.nl biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.
  • Door Assortiment-online.nl opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Assortiment-online.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
  • Indien zulks is overeengekomen, zal Assortiment-online.nl Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren of via een API-key. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Assortiment-online.nl te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
  • Assortiment-online.nl zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.
  • Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • Verplichtingen van Opdrachtgever
  • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Assortiment-online.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Assortiment-online.nl worden verstrekt. De termijn waarbinnen Assortiment-online.nl de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Assortiment-online.nl zijn ontvangen.
  • Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Assortiment-online.nl bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Assortiment-online.nl daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Assortiment-online.nl zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Assortiment-online.nl gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Assortiment-online.nl zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
  • Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Assortiment-online.nl dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.
 • Gedragsregels en notice/takedown
  • Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Assortiment-online.nl van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
  • Het is (of dit nu legaal is of niet) door Assortiment-online.nl verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
  • Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Assortiment-online.nl of overige Opdrachtgevers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Assortiment-online.nl, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Assortiment-online.nl, haar Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
  • Indien naar het oordeel van Assortiment-online.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Assortiment-online.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Assortiment-online.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Assortiment-online.nl mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
  • Wanneer Assortiment-online.nl een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Assortiment-online.nl Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Assortiment-online.nl zal besluiten hoe te handelen.
  • Indien Assortiment-online.nl van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Assortiment-online.nl een backup zal maken)het betreffende Materiaal verwijderen, zonder daarbij een reservekopie te hoeven maken (waartoe zij wel gerechtigd is). Assortiment-online.nl zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Assortiment-online.nl zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
  • Assortiment-online.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
  • Hoewel Assortiment-online.nl ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Assortiment-online.nl nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Materialen door te leveren (te “resellen”) en/of gratis beschikbaar te stellen aan derden.
 • Aanvraag van domeinnamen
  • Assortiment-online.nl levert geen diensten op het gebied van registratie van domeinnamen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van domeinnamen en koppelen van domeinnamen aan Diensten die bij Assortiment-online.nl worden afgenomen.
 • Opslag- en datalimieten
  • Assortiment-online.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
  • Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Assortiment-online.nl na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, het Abonnement van Opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.
  • Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 • Rechten van intellectueel eigendom
  • Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Assortiment-online.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Assortiment-online.nl of van de fabrikanten die de materialen hebben aangeleverd.
  • Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.
  • Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
  • Het is Assortiment-online.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Assortiment-online.nl door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
 • Prijzen
  • Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Assortiment-online.nl genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Assortiment-online.nl het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
  • Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Assortiment-online.nl gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar aan te passen aan inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van het CBS.
  • Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.
 • Betalingsvoorwaarden
  • Assortiment-online.nl zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. Assortiment-online.nl mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Assortiment-online.nl heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
  • De betalingstermijn van een factuur is voor aanvang levering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet (volledig) heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
  • Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
 • Opdrachtgever is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;
 • de voor Opdrachtgever gehoste websites en andere Materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
  • Beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  • In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Assortiment-online.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd tot opschorting van Diensten. Geleverde Materialen mogen dan niet meer worden gebruikt, onverminderd het recht van Assortiment-online.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 • Aansprakelijkheid
  • Assortiment-online.nl is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
  • De totale aansprakelijkheid van Assortiment-online.nl voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Assortiment-online.nl van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Assortiment-online.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).
  • Assortiment-online.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
   • enige schade geleden door maatregelen die Assortiment-online.nl in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
   • schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
   • indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • De aansprakelijkheid van Assortiment-online.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Assortiment-online.nl onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Assortiment-online.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Assortiment-online.nl in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Assortiment-online.nl.
  • De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Assortiment-online.nl.
  • Opdrachtgever is jegens Assortiment-online.nl aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Assortiment-online.nl tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.
 • Overmacht
  • Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
  • Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Assortiment-online.nl beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Assortiment-online.nl geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Assortiment-online.nl geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Assortiment-online.nl die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Assortiment-online.nl, die Assortiment-online.nl niet kon voorzien en waar Assortiment-online.nl diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
  • Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • Assortiment-online.nl zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever gebruikt en/of verspreidt via de systemen van Assortiment-online.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Assortiment-online.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Assortiment-online.nl zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
  • De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Duur en opzegging
  • De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor 2 jaar.
  • Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.
  • Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een zelfde termijn.
  • Assortiment-online.nl mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
   • Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
   • Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
   • Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
   • De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
  • Indien Assortiment-online.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
  • Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Assortiment-online.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Assortiment-online.nl is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Assortiment-online.nl recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
  • Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Assortiment-online.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 • Procedure na beëindiging
  • Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Opdrachtgever verplicht om binnen 30 dagen
  • alle opgeslagen gegevens te wissen.
  • Het beëindigen van de Account van Opdrachtgever met de opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.
 • Rangorde en wijziging voorwaarden
  • Assortiment-online.nl behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  • Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Assortiment-online.nl Website, of per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Assortiment-online.nl kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  • Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Assortiment-online.nl. Assortiment-online.nl kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Assortiment-online.nl daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
  • Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Assortiment-online.nl en Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.
 • Overige bepalingen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Assortiment-online.nl gevestigd is.
  • Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Assortiment-online.nl Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
  • De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Assortiment-online.nl vormen volledig bewijs van stellingen van Assortiment-online.nl en de door Assortiment-online.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
  • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.